kwerk performed by Jenny Koh

Sunday, February 11, 2018

Duke Presents
Rubenstein Arts Center
Durham, North Carolina
Soloists:  Jenny Koh - violin